• Regulamin

Regulamin Sklepu
1. Strony i przedmiot umowy

 
1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.sklep.sap-it.pl zwany w dalszej części Sklepem "SAP-IT", jest własnością firmy „SAP” Szymon Adamczuk (zwanej dalej Sprzedającym) z siedzibą w Sopocie przy ul Władysława Cieszyńskiego 10/34, wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 839-29-37-667, REGON 365442650, Data rozpoczęcia działalności - 2016 rok.

2. Stroną dokonującą zamówienia oraz zakupu (Klientem) może być osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego osoby fizyczne w wieku poniżej lat 13 nie mają możliwości zawierania z nim we własnym imieniu umów sprzedaży, gdyż nie posiadają zdolności do czynności prawnych. Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia) mogą zawierać ze Sprzedającym umowy sprzedaży, ale tylko za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.

3. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się z treścią Regulaminu. W przypadku, jeśli Użytkownik (osoba korzystająca ze strony internetowej Sklepu) nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedający w miarę możliwości uprzejmie prosi takiego Użytkownika o nieskładanie zamówień. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, aby złożyć w Sklepie zamówienie.

4. Klient w każdej chwili może kontaktować się ze sklepem za pośrednictwem strony internetowej sklep@sklep.sap-it.pl i połączeń telefonicznych. Numery telefonów i czas ich pracy podane są na stronie głównej sklepu. Koszty połączeń wynikają wyłącznie z taryfikatora operatora sieci z której korzysta klient, a Sklep nie nalicza żadnych dodatkowych opłat za połączenie i nie korzysta z dodatkowych taryf o podwyższonych opłatach.

5. Prezentacja na stronie internetowej Sklepu towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).

6. Ceny wszystkich produktów znajdujących się na stronie Sklepu " SAP-IT " wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

7. Sprzedający informuje, iż jest zobowiązany do dostarczania towarów wolnych od wad.
 

                                    §2. Zasady dokonywania zamówienia


1. Składanie zamówienia w Sklepie " SAP-IT " dokonuje się poprzez:

   a) Wypełnienie odpowiedniego formularza internetowego udostępnianego w ramach sklepu internetowego
" SAP-IT "

   b) Za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@sklep.sap-it.pl

2. Sklep realizuje zamówienia na terenie całej Polski.

3. Zamówienia internetowe można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia będą potwierdzane przez Sklep "SAP-IT" najpóźniej po trzech dniach roboczych od dnia złożenia zamówienia.

4. Klient podczas rejestracji w Sklepie "SAP-IT" jest proszony o podanie niezbędnych danych wyłącznie w celu prawidłowej obsługi zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem  zwrotnego adresu e-mail i numeru telefonu, pod którym możliwe będzie potwierdzenie przez pracownika Sklepu "SAP-IT" złożonego zamówienia.

5. Sklep "SAP-IT" ze swojej strony każdorazowo potwierdza każde zamówienie.

   Potwierdzenie obejmuje:

   a) nazwę, model, kolor, cenę zamówionego towaru

   b) sposób dostawy oraz termin wysyłki

   c) całkowity koszt zamówienia i formę płatności

   d) adres dostawy

6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep "SAP-IT" dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zamówienia, klient może się skontaktować ze sklepem poprzez adres e-mail: sklep@sklep.sap-it.pl lub numeru telefonu który został podany w zakładce „Kontakt”..


                                    §3. Formy płatności i koszty dostawy


1. W trakcie składania zamówienia Klient może wybrać następujące formy płatności:

   a) Płatność zwykły przelew bankowy - wpłaty dokonuje Klient na wskazane konto Sklepu " SAP-IT " (zamówiony towar zostaje wysłany do klienta dopiero po wpłynięciu należności na konto " SAP-IT "). Umożliwia kupującemu dokonać wpłaty po potwierdzeniu dostępności towaru przez pracownika sklepu.

   b) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. który udostępnia różne formy płatności:

Karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro


   c) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego”

2. Wysyłki są realizowane za pomocą wyspecjalizowanych zewnętrznych firm kurierskich. Koszty wysyłki przedstawiają się następująco:

   a) za każdą paczkę do 30 kg w maksymalnych wymiarach określonych przez firmę kurierską jako paczka standardowa ( wymiary paczki standardowej są podane w regulaminie kuriera DPD www.dpd.com.pl) koszt dostawy wynosi od 9,90zł  do 18.00 zł PLN, Więcej szczegółów w zakładce „Dostawa” na stronie naszego sklepu.


   b) Usługa ta jest realizowana wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem realizowania przesyłki w paczkach standardowych tj. nie przekraczających standardowych wymiarów i wagi dla spedytora (zgodnie z regulaminem DPD https://www.dpd.com.pl/)    


3. Wszystkie opłaty względem Sklepu " SAP-IT " należy dokonywać na konto:


                   mBank: 24 1140 2004 0000 3902 7649 7699                                    §4.  Dostawa i odbiór towaru

       
1. Realizujemy dostawy zamówionych towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej DPD. Dodatkowe informacje o dostawach dostępne na stronie www.dpd.com.pl

2. Paczki wysyłane są następnego dnia (nie dotyczy dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót). Wysyłki dotyczą jedynie realizacji potwierdzonych zamówień z ustalonym sposobem zapłaty.

3. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy oraz czas dostawy towaru przez firmę kurierską. Czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy to jeden dzień roboczy, natomiast czas dostawy to maksymalnie 4 dni roboczych, chyba że inny termin dostawy zostanie ustalony w drodze indywidualnych negocjacji prowadzonych między Klientem a Sprzedającym. Jeżeli z powodu tymczasowej niedostępności towaru, określony w zdaniu poprzednim czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy nie będzie realny, Sprzedający poinformuje o tym Użytkownika, drogą mailową bądź telefoniczną, przed zawarciem umowy sprzedaży. W takim przypadku Użytkownik będzie mógł anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części bądź podzielić zamówienie. W sytuacji wyboru przez Użytkownika podziału zamówienia, dostawa towarów do Klienta nastąpi w odrębnych przesyłkach, w terminach ustalonych indywidualnie z Użytkownikiem w drodze negocjacji, a Klient nie poniesie dodatkowych kosztów wysyłki wynikających z podziału zamówienia.

4. Zamówione produkty będą dostarczane do Klienta pod wskazany przez Klienta adres.

5. W przypadku realizacji większych zamówień, Sklep " SAP-IT " jest uprawniony, w drodze odrębnych ustaleń z Klientem, do określenia dłuższego terminu realizacji zamówienia oraz realizacji takiego zamówienia etapowo.

7. Klient proszony jest, aby w miarę możliwości w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej dokonał sprawdzenia stanu przesyłki. Sprzedający uprzejmie zaleca zwrócenie szczególnej uwagi na stan przesyłki i stan taśm naklejonych na przesyłkę.

8. Sprzedający informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedający zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii), na adres siedziby Sprzedającego, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedającego zgłoszonej przez Klienta reklamacji.


9. W przypadku realizacji zamówień poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie koszty dostawy są realizowane zgodnie z cennikiem Spedytora. Cennik Spedytora znajduje się pod adresem tutaj.
    

10.W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki z zakupionym przez niego towarem pomimo kilku prób dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, przy jednoczesnym braku możliwości skontaktowania się z Klientem (Klient notorycznie nie odbiera połączeń telefonicznych, nie odpisuje na maile), Sprzedający, zgodnie z art. 486 Kodeksu cywilnego, zażąda od Klienta naprawienia wynikłej stąd szkody (w szczególności polegającej na konieczności ponoszenia kosztów magazynowania nieodebranego towaru).

 
                                    §5. Możliwość odstąpienia od umowy

       
1. Klient może odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając oświadczenie na piśmie, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Jako oświadczenie na piśmie można rozumieć zarówno przesłanie oświadczenia w formie papierowej na adres siedziby Sprzedającego jak i przesłanie oświadczenia w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu sklep@sklep.sap-it.pl. Klient może skorzystać z formularza przesłanego na maila z możliwością odstąpienia stanowiącego załącznik do ustawy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz Sklep.

3. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od daty odstąpienia przez Klienta od umowy. Sprzedający informuje, że zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej jednak w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy) odesłania towaru. Koszt odesłania do Sprzedającego zwracanego towaru ponosi Klient.

5. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionej rzeczy.

6. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

   a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 
   d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 
   f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

   h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


                                   §6. Rękojmia, gwarancja

       
1. Towary oferowane w sklepie " SAP-IT " są nowe.

2. Warunki obsługi gwarancyjnej są zgodnie z zapisami na kartach gwarancyjnych, dostarczanych razem z towarem. Na życzenie klienta istnieje możliwość wysłania skanu karty gwarancyjnej w momencie składania zamówienia

3. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.

4. Na mocy prawa sklep " SAP-IT " odpowiada z tytułu rękojmi za ewentualne wady fizyczne sprzedanego towaru jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru Klientowi.


5. Gwarancja producenta, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu w przypadku wadliwości zakupionej rzeczy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

   
                                    §7. Zasady składania reklamacji

       
1. W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt z pracownikami sklepu " SAP-IT " w siedzibie Sprzedającego bądź o kontakt telefoniczny, listowny bądź mailowy. Właściwe dane kontaktowe Klient zawsze znajdzie w zakładce Kontakty.

2. Istnieje możliwość kontaktu z działem serwisowym sklepu stacjonarnego " SAP-IT ", w godzinach pracy serwisu w celu rozwiązywania problemów.

3. Towar, którego dotyczy reklamacja, należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego. Jednak w niektórych przypadkach, w celu minimalizacji czasu naprawy reklamacyjnej Klienci, za ich zgodą, mogą być proszeni o wysyłkę reklamowanych towarów bezpośrednio do producenta.

4. Sklep " SAP-IT " w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do roszczeń Klienta.

 
                                     §8. Polityka bezpieczeństwa

1. Prośba o dane osobowe klienta w momencie zamówienia ma charakter dobrowolny, lecz ich brak może spowodować niemożliwość realizacji zamówienia.

2. Udostępnienie danych osobowych w Sklepie " SAP-IT " jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę „SAP” Szymon Adamczuk danych osobowych zawartych w zamówieniu wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

   a) Zapis o przetwarzaniu danych Klienta wyłącznie co do obsługi zamówienia nie dotyczy osób, które świadomie i dobrowolnie zapisały się do newsletter'a i zgodnie ze swoją decyzją będą otrzymywały informacje o ofercie handlowej sklepu " SAP-IT "

3. Zgodnie z postanowieniami w/w Ustawy Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących ich danych osobowych.

4. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

5. Przechowywane w Sklepie " SAP-IT " dane osobowe Klientów nie będą w żadnym razie udostępniane firmom i osobom trzecim bez świadomej i dobrowolnej zgody Klientów.

6. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 
                                    § 9. Polityka stosowania plików cookies


1. W celu poprawnego funkcjonowania sklepu wykorzystywane są ciasteczka ( z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko). Ciasteczka to pliki tekstowe wysyłane przez serwis www.sklep.sap-it.pl i zapisywane po stronie użytkownika.

2. Serwis www.sklep.sap-it.pl  wykorzystuje pliki cookies do:

   a) dostosowywania zawartość stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizowania korzystania ze stron internetowych,

   b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymywanie sesji użytkownika   serwisu (po zalogowaniu), dzięki której może dokonywać zakupu i składać zamówienia,

   c) do odczytywania i analizowania statystyki między innymi z Google AdWords.

3. Każdy użytkownik może w swoim urządzeniu i aplikacji obsługującej przeglądanie stron internetowych ustawić swoje zasady utrzymywania plików cookies. W szczególności może blokować automatyczną obsługę plików bądź włączyć informowanie o każdorazowym przesłaniu ich na urządzenie użytkownika (zmiany w ustawieniach mogą prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych naszych usług). Użytkownik ma także możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności Sklepu, a w szczególności uniemożliwia składanie zamówień za pomocą formularza internetowego.


                                    § 10. Ceneo - Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych


1. Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych Ceneo 2020
                                   

                                    § 11. Postanowienia końcowe


1. Wszystkie informacje, dane, fotografie, obrazy, rysunki, ikonki, opisy produktów i marek są chronione prawem własności intelektualnej.

2. Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na stronach Sklepu "SAP-IT" wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.

3. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym sprzedającego, są następujące:

   a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,

   b) połączenie z siecią internet,

   c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS,

   d) włączona obsługa JavaScript oraz cookies,

   e) czynna skrzynka poczty elektronicznej.

4. W świetle obowiązującego prawa sądem rozpatrującym spory pomiędzy Sprzedającym, a Klientami jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedającego (Sprzedający może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).